Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Satura-Rosta

1. Definicje.

Poniższym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie
1) Sprzedawca –
Hairmitage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 22D, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801714, posiadającą NIP: 951-248-96-93 oraz numer REGON: 384273039

2) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
3) Serwis – internetowy serwis usługowy przelewy24 z pośrednictwa którego Kupujący może skorzystać przy zapłacie za towar objęty Umową.
4) Kupujący lub Klient – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę.
5) Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy prezentowanej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, zawarta za pośrednictwem tejże strony.
6) Strona Internetowa – strona internetowa Sprzedawcy:
www.satura-rosta.pl
7) E-mail Sprzedawcy – adres poczty elektronicznej Sprzedawcy umieszczony na Stronie Internetowej


2. Warunki zawarcia i realizacji Umowy w sklepie internetowym Sprzedawcy.

1.W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do Sprzedawcy zamówienie na towar przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej, podając w szczególności swoje dane, a także wybierając dostępne opcje wysyłki i płatności. Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza lub podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Użytkownika, w szczególności adresu do wysyłki towaru. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar co do którego zawarto, zgodnie z pkt 2.3 niniejszego Regulaminu, Umowę.
2. Użytkownik, w razie wyboru sposobu płatności za pośrednictwem Serwisu, zostanie przekierowany na stronę internetową Serwisu. Warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu określa operator Serwisu w swoim regulaminie i warunkach, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisu.
3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu oznacza złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianego towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie do Sprzedawcy formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.
5. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego Regulaminu Sprzedawca dokonuje, przesyłając takie potwierdzenie pocztą elektroniczną z adresu E-mail Sprzedawcy na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie w szczególności zawierało wskazanie towaru, cenę za towar oraz termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2.3 stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy jako umowy na odległość. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu zamówienia informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827).
6. Wydanie towaru objętego Umową następuje po dokonaniu przez Kupującego zapłaty za ten towar, poprzez przekazanie towaru przez Sprzedawcę podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem, wybranemu przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
7. Klient powinien dokonać zapłaty za towar objęty Umową przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Serwisu lub na rachunek bankowy Sprzedawcy: 72 1020 1169 0000 8102 0297 5472 w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
8. W razie dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu zapłata za towar następuje po potwierdzeniu transakcji przez operatora Serwisu, z momentem otrzymania należności za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę.
9. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub Euro. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia.
10. Umowa z Klientem jest zawierana na czas niezbędny do jej wykonania. Klient jest związany Umową do czasu jej wykonania, chyba że zajdą przesłanki odstąpienia od Umowy, zaś Sprzedawca lub Klient odstąpi od Umowy.
11. Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 28 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na E-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.
12. Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.
13. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. Kupujący ponosi koszt za dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stawki na stronie Sprzedawcy. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę, w tym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt według stawki na stronie Sprzedawcy.
14. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zdaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.
15. Towar jest pakowany w kartonowe pudełka, lub koperty przewozowe zaś towary mniejsze podatne na uszkodzenia dodatkowo owijane są folią bąbelkową. Faktura VAT lub paragon przyklejana jest na zewnątrz opakowania w przezroczystej kopercie kurierskiej lub w przypadku mniejszych przesyłek wewnątrz opakowania.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy.


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje z zastrzeżeniem pkt 3.4 niniejszego Regulaminu ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. Po upływie tego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot przez Klienta Sprzedawcy towaru, którego lub dotyczyło odstąpienie powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu, a Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
2.  W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu, że towar zwrócono poprzez odesłanie.
3. Szczegółowe pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia, o którym mowa w  pkt 3.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w  pkt 3.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Hairmitage Sp. z o. o., ul. Klimczaka 22d/U3., 02-797 Warszawa

5.  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w 3.1 powyżej nie przysługuje konsumentowi, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności, w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. Zwracany przy wykonaniu prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym poza zmianami, które były niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za związane z nimi koszty.

7. Sprzedawca zwraca klientowi środki za towar w terminie 7 dni od daty otrzymania wypełnionego oświadczenia oraz zwrotu nieuszkodzonego towaru wraz z oryginalnym paragonem. 

 

4. Postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie rękojmi za wady produktu. W razie stwierdzenia wad reklamacje należy składać Sprzedawcy na E-mail Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub utraty przesyłki w toku transportu kurierem lub Pocztą Polską mogą zostać złożone Sprzedawcy, bądź kierowane bezpośrednio do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3. W przypadku wad towaru Klient powinien dostarczyć wadliwy towar przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i zgłaszanego żądania. Do reklamacji należy załączyć potwierdzenie zawarcia Umowy na towar, np. paragon fiskalny, fakturę VAT bądź inne wydane przez Sprzedawcę potwierdzenie sprzedaży. Niedołączenie potwierdzenia zawarcia Umowy nie ma wpływu na skuteczność reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem.
4. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.  
5. Wysyłany w ramach reklamacji towar powinien być kompletny, chyba że jego część uległa zniszczeniu wskutek wady tkwiącej w towarze.
6. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi Sprzedawcy na reklamacje, w tym ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądań i oświadczeń Klienta złożonych w ramach rękojmi za wady, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta zakupowego na Stronie Internetowej lub adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
7. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru ogranicza się do okresu roku od wydania towaru przewoźnikowi i do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny za towar.

5. Postanowienia końcowe.

1.W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: satura@satura-rosta.pl lub pod numerem telefonu: 690799007.
2. Poprzez przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w nim zawartych w celach związanych z wykonaniem Umowy.
3. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
4. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.
5. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.
6. Przesłanie do Sprzedawcy przez Użytkownika formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
7. Prawem właściwym dla Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest prawo polskie. Językiem właściwym do zawarcia Umowy oraz komunikacji między jej stronami jest język polski.
8. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień już złożonych.
9. Informacje o towarze zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
10. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania zamieszczonych na niej opisów towarów oraz składania zamówień niezbędne jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej Użytkownika.
11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w komunikacji e-mail z Użytkownikiem niezależne od Sprzedawcy, w szczególności blokadę wiadomości e-mail pochodzących od Sprzedawcy a kierowanych do Użytkownika po stronie serwera poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik lub przez komputer Użytkownika bądź oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Strony Internetowej i E-mail Sprzedawcy, w tym zawieszenia dostępności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, przeglądu bądź rozszerzenia funkcjonalności, a także zmian sprzętu w oparciu, o który działa Strona Internetowa. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował o przerwach, o których mowa w zdaniu poprzednim z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu o planowanej przerwie w dostępności do Strony Internetowej lub E-mail Sprzedawcy.
13. W razie sprzeczności któregokolwiek zapisu Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają wprost obowiązujące przepisy z pominięciem danego zapisu Regulaminu, który automatycznie przestaje obowiązywać.
14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ustawowych praw konsumenta z tytułu wad towarów. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na Stronie Internetowej. W stosunku do Klientów będącego konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Regulamin ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 r.
16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
17. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (
www.uokik.gov.pl).

Sprawdź także Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem w rozumieniu przepisów art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, ma Pan/Pani prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym
www.satura-rosta.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Pana/Pani rzeczy, której umowa dotyczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Pana/Panią otrzymała rzecz, a jeżeli zamówienie było realizowane w częściach – od daty otrzymania przez Pana/Panią ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien Pan/Pani poinformować nas – Anna Kuznetsova, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ulicy Zgrupowania Żmija 9/268, 01-875 NIP: 1182089471, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego
www.satura-rosta.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zostało przez Pana/Panią wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie przysługuje, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Skutki odstąpienia od umowy
Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (urządzenia elektroniczne powinny zostać odesłane pocztą jako przesyłka z zadeklarowaną wartością) będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty takiego odesłania – wysokość tych kosztów dla jednego towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
W razie odstąpienia musi Pan/Pani odesłać lub przekazać nam na własny koszt rzecz (rzeczy) objęte umową, której dotyczy odstąpienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas przez Pana/Panią o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan/Pani rzecz zgodnie z powyższymi warunkami przed upływem terminu 14 dni.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana/Panią sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana/Pani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Pani/Pana rzeczy, której (których) dotyczy odstąpienie lub dostarczenia dowodu, że rzecz (rzeczy) nam zwrócono poprzez odesłanie, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrotu płatności dokonamy w miarę możliwości przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona przez Pana/Panią zgoda na inne rozwiązanie; nie poniesie Pan/Pani żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: 
 

Hairmitage Sp. z o. o.

Klimczaka 22D/U2

02-797 Warszawa

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………
– Data ……………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.